menu

YouTube SEO won’t rank you in Search – THIS WILL!

YouTube SEO won’t rank you in Search – THIS WILL! play video
Written by: Dexxter Clark
A common YouTube SEO misconception is that when you use the right keywords in the title and video description of your video that you will rank in YouTube Search.
There are 2 reasons why this doesn’t work:

Vaak denkt men dat wanneer je de juiste zoekwoorden gebruikt in je video titel en omschrijving dat je automatisch rankt in de youtube zoekmachine.
Dat klopt niet, om 2 redenen

2
1) If you are the only one that has a video on the topic, you will rank, no doubt.
But what if everybody uses the same keywords on a competitive topic?
How does the YouTube algorithm decide which videos to promote?

1 als je de enige bent met een video met dat onderwerp, dan zul je ranken, zonder twijfel.
Maar wat als iedereen dezelfde zoekwoorden gebruikt met een competitief onderwerp?

3
The biggest channels have the most chance to rank for a topic, because of something that the gurus call channel authority.
This is the trust that the algorithm has in your videos, based on past viewer bahaviour.

De grootste kanalen hebben de meeste kans om te ranken vanwege iets wat de youtube gurus Kanaal Autoriteit noemen.
Dit is het vertrouwen dat het YouTube algorithme heeft in je videos, gebaseerd op kijkersgedrag in het verleden.

4.
It is really hard to beat that as a small channel.
But not impossible!
I’ll explain in a minute.

Het is supermoeilijk om daar tegenop te boxen.
Maar niet onmodelijk.
Daar kom ik straks op terug.

5
2) Keywords don’t actually rank you.
According to this paper by Google: Ranking works in 2 stages:

En ten tweede, zoekwoorden helpen je niet met ranken.
Volgens deze paper van Google, werkt ranken in 2 stadia.

6.
Stage 1: Candidate generation: the algorithm looks for videos that are relevant to a search term and a little bit previous watch history.
Or in the case of YouTube Home and Suggested: predominantly previous watch history.

Stadium nummer 1: het genereren van zoek-candidaten.
Het algoritme kijkt naar welke videos relevant zijn aan een zoekterm en een klein beetje je kijk-historie.
Of in het geval van YouTube Home en Aanbevolen: voornamelijk kijk-historie

7.
Keywords help YouTube to determine the topic of the video so it can determine relevancy to search terms.
So it is still important to use them in the title, description and speech of your video.

Zoekwoorden helpen youtube om het onderwerp van je video te bepalen, zodat het de relevantie tot zoektermen kan bepalen.
Dus het is not steeds belangrijk om deze in het titel, beschrijving en de spraak van je video te gebruiken.

8.
Stage 2: is the actual ranking, this is mainly calculated expected watch time for that particular user, which for a large part based on previous watch history.

Stadium 2, is de daadwerkelijk ranking.
Dit is voornamelijk berekend op verwachte kijktijd, voor een specifieke gebruiker, waar voor een groot deel kijkhistorie voor wordt gebruikt.

9
So instead spending a lot of time on YouTube SEO by finding the perfect target keyword, just pick a keyword so YouTube know what you are talking about, and focus on the stuff that actually makes you rank.

Dus, spendeer minder tijd met het vinden van super specifieke zoekwoorden die met 2 letters meer, iets minder competitie hebben,
En focus voornamelijk op datgene waardoor je daadwerkelijk rankt, en dat is.

#1 Returnability
10 Returnability
I’ve said “watch-history” multiple times.

Ten eerste, laat kijkers terugkeren, Je hebt vast gemerkt dat ik een paar keer zoek-historie heb gezegd

11
Because rankings are personalized for every viewer, if you manage to return viewers to your content and they were satisfied with the videos, you rank higher for those viewers.

Want rankings zijn gepersonaliseerd, als je kijkers terug kan laten keren en ze zijn tevreden met je video, met andere woorden: ze kijken de hele video uit, rank je hoger voor deze kijkers.

12
In fact: the more videos they watch, the higher you rank.

13
The YouTube algorithm loves session watch time.
Because if the YouTube algorithm knows that once viewers click on one videos, and they are will watch 3 more videos and therefore 3 more ads, it makes sense for YouTube to promote your video over the competition that doesn’t do that.

Het youtube algoritme houdt van sessie kijktijd.
Want als het algoritme erachter komt dat wanneer een kijker op 1 video klikt, dat ze er 3 meer kijken, en dus 3 meer advertenties, zul je hoger ranken dan je competitie.

14
To return viewers, it helps to know who your target audience is: your ideal viewer in age, language, interests, fears, motivators etc.

Het helpt om te weten wie je doelgroep is om je kijkers terug te laten keren.
In leeftijd, taal, angsten, doelen etc.

15
Then think about video topics that your ideal viewer is interested, also think about the flow of consecutive topics that viewers are interested.
This way they can binge watch your channel.

Dan bedenk onderwerpen waar je doelgroep in geinteresseerd is.
En denk ook aan de stroom van videos die je doelgroep achtereenvolgens kan bekijken.
Op ze manier kunnen ze je videos binge-watchen.

A trap that most YouTube creators fall into is making videos that they want to make.
Just to find out that the video didn’t perform very well, because they haven’t thought about what their audience wants.


16.
One of the easiest ways to find out what your audience likes is to ask them on your community tab.
This way I knew that my audience was much more interested in a video about audience retention than about shorts.

17.
To keep track of the amount of returning viewers, you can look at the purple line in the graph on the audience tab in YouTube Analitics.

18,
Some simple tricks to return viewers:
1) use the end screen and “sell” next videos to viewers
2) link up other videos in the description and a pinned comment
3) make multiple videos about similar topics, because they are much more likely to show up on Home and Suggested.

Een paar simple truukjes om kijkers meer te laten kijken
1) gebruik een eindscherm en “verkoop” je volgende video aan kijkers
2) link andere videos in de bescrhijving en vastgemaakt commentaar
3) maak meerdere videos rond hetzelfde onderwerp, omdat ze dan eerder opduiken in YouTube Home en Aangebevolen.

#2 engagement
19.
YouTube looks at how viewers engage with your content.
Some signals they look at is:
time on watch page, shares, like-to-subscribe ratio, subscribes and comments.
[ extra text inspiration https://blog.youtube/inside-youtube/on-youtubes-recommendation-system/ screenshot broll]

YouTube kijkt naar hoe kijkers betrokken zijn bij je video.
Een aantal signalen waar ze naar kijken:
Tijd op kijk-pagina, gedeelde videos, vind-ik-leuk ratio, abonnementen en commentaren.

20
if you ask for engagement: give viewers a reason
If you ask for a comment, give viewers an idea what to comment about.
For example, by asking them a question.

Als je om betrokkenheid vraagt, geef kijkers een reden.
Als je om een commentaar vraagt, geef kijkers een idee waarover ze commentaar moeten geven.
Bijvoorbeeld: door een vraag te stellen.

21
Or I could say: If you got any value from this video, tickle the like button so the algorithm will push out this video more, so more people can get value.
[wink]
[like animation]

Ik zou kunnen zeggen: als je dit een goede video vond, kietel dan de vind-ik-leuk knop, want dan promoot het algoritme deze video meer.
#3 Clickability
22
You will only rank in YouTube search if you can make people click on your title and thumbnail.
Because if you can make viewers constantly click on your videos instead of the competition, you will be pushed higher in the rankings.

Je zult ALLEEN ranken in de youtube zoekmachine als je mensen kune laten klikken op je titel en thumbnail.
En als kijkers constant op jouw video klikken in plaats van de competitie, zul je hoger ranken.

23
Clickability is so important, that if you can’t make it more clickable than the competition, it’s literally wasted time on writing, filming, editing and uploading the video.
I’ve found that out the hard way.

Klikbaarheid is ZO belangrijk, dat als je het niet meer klikbaar kunt maken dan de competitie, is het letterlijk verspilde moeite om de video te schrijven, filmen, monteren en upload.
Ik heb dat aan de lijve ondervonden.

24
If you do manual keyword research, you can see how catchy titles and thumbnails are in the search results.
This is why I highly encourage you to do manual keyword research instead of using a keyword research tool that only gives you a contextless score.

En als je handmatig zoekwoorden onderzoek doet, kun je zien hoe klikbaar de titels en thumbnails van de competitie zijn.
Handmatig zoekwoorden onderzoek werkt beter dan een programma dat een score zonder context geeft.

25
The added bonus of making clickable title and thumbnails, is that you are also much more likely to return viewers, because they are more likely to click on one of your other videos.

En als je klikbare titels en thumbnails maakt, kun je als extra bonus*, meer kijkers laten terugkeren, omdat ze vaker op je video zullen klikken.

#4 Watchability
26.
People click all they want on your thumbnail but don’t watch your video all the way through, you will never rank in YouTube Search either.

Kijkers kunnen de hele dag voortdurend op je video klikken, maar als niemand je video helemaal uit kijkt, zul je nooit in de zoekmachine ranken.

27
YouTube looks at a healthy balance between Average View Duration and Average Percentage Viewed on your video compared to the competition.
If it is better than the competition you are likely to rank higher.
You can find these metrics in your YouTube Analytics.
[broll audience retention graph]
[broll watch time https://blog.youtube/inside-youtube/on-youtubes-recommendation-system/]

YouTube kijkt naar en gezonde balans tussen Gemiddelde Kijktijd en het Gemiddelde Percentage Bekeken van je video, vergeleken met de competitie.
Als jij het beter doet dan de competitie, heb je een grotere kans om hoog te ranken.


28
for audience retention purposes it helps to know your title and thumbnail before you hit record, so you can deliver 100% on the promise of the title and thumbnail, which makes viewers watch longer, because they get the content that they signed up for.

Het helpt om je titel en thumbnail te hebben, voordat je begint met opnemen.
Op deze manier kun je belofte van je titel en thumbnail 100% waarmaken, waardoor kijkers langer zullen kijken, want zij hebben de content gekregen die ze beloofd is.

Share this article

If you took value from this article, please share it on social media.

Website url:

Author

photo author dexxter clark
Dexxter Clark
Music Producer / YouTuber

Read more about the author

Read also ...

YouTube book: What Big YouTubers don`t tell you

[VIDEO] What big YouTubers don’t tell you: the window is closing, get in now! Youtube has incredible opportunities also for business, and more and more people start to realise it. More and ...

Continue reading >>

Don`t use download gates for free online music promotion

[VIDEO] How to promote your music online free effectively? The first step is not to use a download gate, because they hurt your social media growth in the long run. A download gate is a webpage ...

Continue reading >>
The best YouTube video topic ideas for music producers and DJs

The best YouTube video topic ideas for music producers and DJs

[VIDEO] Always wanted to start a YouTube channel as music producer or DJ? But wondered: What should I make a YouTube video about as DJ Music producer? In this video the best YouTube video topic ...

Continue reading >>
5 steps to get AWESOME YouTube channel name ideas for beginners

5 steps to get AWESOME YouTube channel name ideas for beginners

[VIDEO] Coming up with compelling YouTube channel names can be quite a challenge. In this video I`m going to help you with the creative process in 5 easy and actionable steps. • 1:08 Channel ...

Continue reading >>
YouTube Studio explained

YouTube Studio explained

[VIDEO] How to use YouTube Studio? In this 40 minute YouTube Studio video tutorial I`ll walk you through the most used functions of YouTube Studio. Step by step I`ll explain YouTube Analytics: ...

Continue reading >>